Projekt jest realizowany przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Miasto Włocławek w tym programie jest partnerem.

Celem projektu jest przyczynianie się do tworzenia warunków równych szans edukacyjnych i podniesienia zdolności uczniów szkół oferujących kształcenie zawodowe w województwie kujawsko-pomorskim do przyszłego zatrudnienia.
W ramach projektu technika i szkoły zawodowe z województwa kujawsko-pomorskiego wdrożą w roku szkolnym 2008/2009 programy rozwojowe dostosowujące kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy poprzez:

dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie technologii ICT - kursy pozwalające na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL);
wyposażenie szkół z regionu w nowoczesne materiały dydaktyczne, zapewniające wysoką jakość kształcenia.

 

W darmowych kursach komputerowych uczestniczyć będzie 870 uczniów z niemalże całego województwa (w tym w szkołąch włocławskich 88 uczniów), wybranych w procesie rekrutacyjnym.
Kurs obejmuje 1 moduł teoretyczny i sześć modułów praktycznych (łącznie ok. 140 godz.). Każdy z nich skończy się egzaminem, po zdaniu których otrzymuje się „komputerowe prawo jazdy”. Uczniowie mają opłacony udział w kursie i koszty jednokrotnego podejścia do egzaminów, dostaną też niezbędne do nauki materiały dydaktyczne.
Unia Europejska kładzie duży nacisk na rozwijanie kompetencji informatycznych, czyli zdolności poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji za pomocą Internetu i komputera. W tym kontekście dodatkowe zajęcia pozalekcyjne organizowane w naszym regionie wpisują się w wymagania rynku pracy i mają szansę przyczynić się do podniesienia atrakcyjności oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego. Jest to szczególnie ważne, gdyz jak wskazują statystyki, połowa absolwentów tych szkół od wielu lat zasilą rzesze młodych bezrobotnych.

Ponadto, aby poprawić bazę dydaktyczną objętych projektem szkół i stworzyć uczniom możliwość dostępu do najnowszych podręczników, do bibliotek szkolnych trafią podręczniki i książki do nauki zawodu za łączną kwotę 400.000 zł – ok. 13,5 tys. woluminów i 3 tysiące pozycji (szkoły włocławskie otrzymały ok. jednego tysiąca pozycji na łączną kwotę ok. dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie obejmującym wszystkie 19 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, 3 miasta prezydenckie (Toruń, Grudziądz, Włocławek) oraz gminę Unisław. Za koordynację projektu, wdrażanego od czerwca 2008 do października 2009, odpowiada Powiat Toruński.
Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 2 mln zł - w tym 1.760.000 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, zaś 240.000 zł stanowią środki własne koordynatora i partnerskich jst.